Rejestracja urodzenia dziecka

Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególności zawierać:

 1. imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu
 2. cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;
 3. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka;
 4. dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka;
 5. dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka;
 6. datę urodzenia dziecka;
 7. określenie miejscowości urodzenia dziecka;
 8. określenie płci, ciężaru i długości dziecka;
 9. charakterystykę porodu.

Taki dokument zgłoszenia stanowi podstawę do sporządzenia aktu urodzenia.

Potrzebne dokumenty

 • Wspomniane wyżej zgłoszenie urodzenia dziecka (zaświadczenie lekarskie), sporządzone przez szpital(lekarza) – dla dziecka urodzonego w szpitalu. Jest ono przesyłane przez szpital do USC.

do wglądu:

 • dla dziecka małżeńskiego –skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców,
 • dla dziecka pozamałżeńskiego - skrócony odpis aktu urodzenia matki,
 • gdy matka jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • gdy matka jest wdową - skrócony odpis aktu zgonu męża

Skórcone odpisu aktów stanu cywilnego nie będą potrzebne, gdy te akty znajdują się lub były sporządzone w USC, w którym rejestruje się dziecko

Akt urodzenia jest sporządzany od razu. Rodzice otrzymują 3 odpisy aktu urodzenia. Są one wolne od opłaty skarbowej.

Akt urodzenia

Do aktu urodzenia wpisuje się:

 1. nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka;
 2. miejsce i datę urodzenia dziecka;
 3. nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka;
 4. nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego;
 5. dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia zakłądu opieki zdrowotnej;

wstecz Wstecz