Rejestracja urodzenia dziecka

Rejestracja

Polega ona na wpisaniu faktu narodzin człowieka do Ksiħg Stanu Cywilnego, które prowadzħ Urzędy Stanu Cywilnego (USC)). Wpis ma formę Aktu urodzenia. Sporzħdza się go na podstawie przedstawionych przez rodziców dokumentów.

Kiedy należy dokonaĉ rejestracji.

Obowiħzku tego należy dokonaĉ w ciħgu 14 dni od urodzenia dziecka, a jeśli dziecko urodziło się martwe, w ciħgu 3 dni.

Gdzie należy dokonaĉ rejestracji

W Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Jeśli jednak rodzice mieszkajħ gdzie indziej, mogħ swoje dziecko zarejestrowaĉ w swoim USC, to jest właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obu rodziców lub jednego z nich. W takim przypadku USC rodziców prześle dokumenty do USC miejsca urodzenia dziecka, by ten sporzħdził akt urodzenia.

USC jest częściħ Urzędu Gminy. To wójt (burmistrz, prezydent) pełni funkcje kierownika USC, choĉ faktycznie działa on przez zastępców i pracowników. W mniejszych miejscowościach USC będzie znajdował się w Urzędzie Gminy. W miastach (większych gminach) może byĉ kilka urzędów, które dzielħ między sobħ terytorium miasta. Najlepiej sprawdziĉ wszelkie informacje na stronie urzędowej Twojej gminy.


Kto ma zgłosiĉ urodzenie dziecka

Obowiħzek zgłoszenia dziecka ciħży w pierwszej kolejności na ojcu oraz matce, jeśli stan zdrowia jej na to pozwala. Następnie zobowiħzane sħ inne osoby obecne przy porodzie, np. lekarz, położna. Jeśli dziecko urodziło się w szpitalu, to również jest zobowiħzany do dokonania zgłoszenia.

Jest możliwośĉ ustanowienia (pisemnie) pełnomocnika, który dokona zgłoszenia.

Rodzice dokonujħ zgłoszenia ustnie.

Lekarz, położna, lub zakład opieki zdrowotnej przygotowuje dokument zgłoszenia, wpisujħc w nim informacje o rodzicach dziecka jak i informacje medyczne o dziecku.

Czytaj dalej o pisemnym zgłoszeniu
i wymaganych dokumentach

wstecz Wstecz